بازدید اعضای محترم شورای شهر
اعضای محترم شورای شهر تبریز از پروژه عظیم میدان آذربایجان تبریز بازدید به عمل آوردند.

۱۳۹۴/۸/۷