بازدید اعضای شورای شهر در سال جدید
اعضای محترم شورای شهر و شهردار محترم منطقه 4 تبریز روز جمعه فروردین ماه  سال 95 از روند پیشرفت پروژه میدان .بزرگ آذربایجان بازدید بعمل آوردند

۱۳۹۵/۱/۲۷