بازدید از پروژه میدان بزرگ آذربایجان
تعدادی از اعضای شورای شهر بهمراه شهردار جدید منطقه 4 روز جمعه 94/11/09 از محل پروژه بازدید نمودند .

۱۳۹۴/۱۱/۹